Kaohsiung 高雄
小琉球 Liuchiu
東琉計程車發車時刻表
東港發車→高雄火車站
AM 06:40◎
AM 07:40◎
AM 08:00
AM 08:40◎
AM 09:00
AM 09:40◎
AM 10:00
AM 10:40◎
AM 11:00
AM 11:40◎
AM 12:00
AM 12:40◎
PM 13:00

PM 13:40◎
PM 14:00
PM 14:40◎

PM 15:00
PM 15:40
PM 16:00
PM 16:40
PM 17:00
PM 17:40
PM 18:00
PM 18:40
PM 19:00
PM 19:40

◎號標記班次,以長庚線為主,
其餘40分不定時加班高雄火車站發車→東港
AM 08:00
AM 09:00
AM 10:00
AM 11:00
AM 12:00
PM 13:00
PM 14:00
PM 15:00
PM 16:00
PM 17:00
PM 18:00
PM 19:00
PM 20:00
PM 21:00
※有任何問題請電洽諮詢東港←→高鐵左營站
東港發車
AM 07:20
AM 08:20
AM 09:20
AM 10:20
AM 11:20
AM 12:20
PM 13:20
PM 14:20
PM 15:20
PM 16:20
PM 17:20
PM 18:20
PM 19:20
PM 20:20
高雄左營站發車
AM 08:20
AM 09:20
AM 10:20
AM 11:20
AM 12:20
PM 13:20
PM 14:20
PM 15:20
PM 16:20
PM 17:20
PM 18:20
PM 19:20
PM 20:20
PM 21:20
※假日視情況機動加班
東琉計程車 0986-908622(聯絡時間07:00-21:00) | 版權所有 Copyright © Since 2014 | 網站設計:烏普斯設計